Menu:

GeoVertex oferuje następujące usługi:

Pomiary sytuacyjno – wysokościowe

 1.  Mapy do celów projektowych i planistycznych
 2. Tyczenie budynków i budowli
 3. Tyczenie elementów sieci uzbrojenia terenu
 4. Inwentaryzacja powykonawcza budynków i przyłączy
 5. Pomiary i opracowania GPS
 6. Wykonanie map w technice wektorowej
 7. Opracowania numerycznego modelu terenu NMT
 8. Zakładanie szczegółowej osnowy poziomej i wysokościowej
 9. Skaning laserowy - Zapytaj o szczegóły.

Prace geodezyjno – prawne

 1. Podziały nieruchomości
 2. Rozgraniczenia nieruchomości
 3. Wznowienie granic działek
 4. Mapy do celów prawnych
 5. Badanie stanów prawnych nieruchomości
 6. Inne opracowania do celów prawnych

Geodezja w procesie budowlanym

 1. Stabilizacja, pomiar i wyrównanie osnów realizacyjnych
 2. Pomiary przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych
 3. Pomiary pionowości obiektów wysmukłych
 4. Badanie geometrii suwnic i dźwignic
 5. Obliczenie objętości mas ziemnych
 6. Kompleksowa geodezyjna obsługa budowy
 7. Inwentaryzacje architektoniczno-budowlane
 8. Pomiary powierzchni lokali mieszkalnych i użytkowych
Opinie i ekspertyzy specjalistyczne.
Inne pomiary specjalne i nietypowe prace geodezyjne.

GeoVertex can provide you reports in English language.Na specjalne życzenie klientów sporządzamy raporty w języku angielskim.